O Radzie Osiedla

Rada Osiedla Załom - Kasztanowe liczy 15 członków.

W roku 1990 został ustanowiony samorząd osiedla Załom.

26 marca 2012 roku Rada Miasta Szczecin podjęła Uchwałę Nr XVII/484/12 w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu w mieście Szczecin dzielnic i osiedli.

Nazwa Administracyjnego Osiedla Zalom została zmieniona na Osiedle Załom - Kasztanowe, tym samym nasza Rada stała się Radą Osiedla Załom - Kasztanowe.

Funkcje w radzie pełni się społecznie. Rada Osiedla nie posiada osobowości prawnej i czynności prawnych dokonuje na podstawie pełnomocnictwa uzyskanego od Zarządu Miasta.

Rada Osiedla Załom - Kasztanowe współuczestniczy w organizowaniu życia kulturalnego na osiedlu, organizowaniu pomocy społecznej, współpracuje z placówkami oświatowo - wychowawczymi i służby zdrowia, a w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców oraz utrzymania należytego porządku na osiedlu z Policją i Strażą Miejską miasta Szczecina.